Silda Chandrasekhar College

Silda Chandrasekhar College

AFFILIATED TO VIDYASAGAR UNIVERSITY

Hostel Staff

Boys’ Hostel Staff

  1. Sri Jahar Deswali
  2. Sri Dipak Mandal
  3. Sri Daman Chandra Murmu
  4. Sri Bhramar Deswali
  5. Sri Alok Chaterjee
  6. Sri Prasanna Duley
  7. Sri Ashok Deswali
  8. Sri Kanai Deswali (Casual)

Girls’ Hostel Staff

  1. Smt. Chapala Deswali (Casual)
  2. Smt. Sibani Kar (Casual)